Lubella

Wpisz kod z opakowania i wygraj

Do wygrania

Zobacz hasła
Zobacz zestaw

Logowanie

Załóż konto

Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Regulaminu loterii promocyjnej "Promocja Lubella 2016" i akceptuję jego warunki*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia loterii*… więcej
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych i handlowych… więcej
Wyrażam zgodę na przesyłanie do mnie drogą elektroniczną informacji handlowej… więcej
Wyrażam zgodę, na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych na potrzeby prowadzenia marketingu… więcej

*Pola wymagane

Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem loterii promocyjnej „Promocja Lubella 2016, zwanej dalej „Loterią”, jest „MGD” – GMW Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Wadowicach, przy ul. Legionów 37, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271001, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 551-17-02-355, zwana dalej: „Organizatorem”.
 2. Wszelka korespondencja związana z niniejszą Loterią, a w szczególności reklamacje, winna być kierowana na adres korespondencyjny: "MGD"-GMW Sp. z o.o. Sp. k., ul. Chopina 10, 34-100 Wadowice, z dopiskiem „Promocja Lubella 2016”.
 3. Loteria prowadzona będzie na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Czas trwania Loterii obejmuje okres od dnia 15 sierpnia 2016 r. do dnia 28 kwietnia 2017 r.
 5. Loteria prowadzona jest w celu promocji makaronów marki „Lubella” i mąk marki „Lubella" z oferty handlowej LUBELLA Sp. z o.o. Sp.k., z siedzibą w Lublinie, kod pocztowy 20-469, ul. Wrotkowska 1.
 6. Produkty, których nabycie uprawnia do udziału w Loterii, zwane dalej „Produktami Promocyjnymi”, to:
  a) makarony "Lubella Classic" w opakowaniach oznaczonych naklejkami informującymi o Loterii,
  b) makarony "Lubella Pełne Ziarno" w opakowaniach oznaczonych naklejkami informującymi o Loterii,
  c) makarony "Lubella Jajeczna" (Krajanka, Krajaneczka) w opakowaniach oznaczonych naklejkami informującymi o Loterii,
  d) mąka "Lubella Puszysta" w opakowaniach oznaczonych naklejkami informującymi o Loterii,
  e) mąka "Lubella Pełne Ziarno" w opakowaniach oznaczonych naklejkami informującymi o Loterii.
 7. Każdy Produkt Promocyjny zawiera naklejkę, pod którą znajduje się unikalny alfanumeryczny kod promocyjny, zwany dalej "kodem promocyjnym". Produkty ze wskazanego w ust. 6 asortymentu, na których nie zostanie umieszczona naklejka z kodem promocyjnym, nie stanowią Produktów Promocyjnych.
 8. Sprzedaż Produktów Promocyjnych trwa od 15 sierpnia 2016 r. do dnia 11 grudnia 2016 r.
 9. Towary zawierające naklejkę promocyjną, znajdujące się w ewentualnej sprzedaży przed dniem 15 sierpnia 2016 r. lub po dniu 11 grudnia 2016 r. nie stanowią Produktów Promocyjnych w rozumieniu niniejszego regulaminu.
 10. Loteria jest prowadzona na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 612) oraz zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Krakowie.
 11. W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora Loterii oraz dystrybutora Produktów Promocyjnych - LUBELLA Sp. z o. o. Sp. k., z siedzibą w Lublinie, ul. Wrotkowska 1, a także pracownicy i przedstawiciele innych podmiotów biorących bezpośredni udział w jej przygotowaniu i prowadzeniu na zlecenie Organizatora, jak również członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez „członków najbliższej rodziny” rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonka oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Przez „pracowników” rozumie się także osoby wykonujące w sposób stały usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej.
 12. Produkty Promocyjne będą sprzedawane w specjalnie oznaczonych opakowaniach promocyjnych zawierających informacje o okresie, w którym można dokonywać zgłoszeń udziału w Loterii, oraz o adresie strony internetowej, na której dostępny jest niniejszy regulamin.

§ 2. Warunki uczestnictwa w Loterii

 1. Uczestnikami Loterii mogą być osoby fizyczne zamieszkałe na terytorium Polski, nabywające Produkty Promocyjne objęte sprzedażą w ramach Loterii jako konsumenci w rozumieniu art. 221 k.c., przy czym osoby nie posiadające zdolności do czynności prawnych muszą być reprezentowane w Loterii przez swoich przedstawicieli ustawowych, natomiast osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych biorą udział w Loterii za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych.
 2. Osoby, o których mowa w ustępie poprzedzającym, mogą wziąć udział w Loterii pod warunkiem nabycia w okresie sprzedaży, określonym w § 1 ust. 8, Produktu Promocyjnego, zawierającego naklejkę z kodem promocyjnym, w dowolnym punkcie handlowym prowadzącym sprzedaż detaliczną na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Fragment opakowania Produktu promocyjnego zawierającego oryginalnie nadrukowany kod promocyjny lub dowód zakupu (paragon) potwierdzający zakup Produktu Promocyjnego, powinny być zachowane przez uczestnika i doręczone Organizatorowi na jego żądanie pod rygorem odmowy wydania nagrody.
 3. Aby wziąć udział w Loterii, osoba, która spełnia warunki określone w ust. 1 i w ust. 2 musi, w okresie od dnia 3 października 2016 r. do 11 grudnia 2016 r., zaakceptować treść niniejszego regulaminu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzania Loterii i założyć konto na stronie www.promocja.lubella.pl (dalej: strona internetowa Loterii) z podaniem tam adresu e-mail w celach kontaktowych.
 4. Po założeniu konta osoba zakładająca je otrzymuje wiadomość na wskazany adres e-mail z prośbą o potwierdzenie tego adresu. Potwierdzenia adresu e-mail dokonuje się poprzez kliknięcie w przesłany link aktywacyjny. Potwierdzenie adresu e-mail jest warunkiem koniecznym do aktywacji konta uczestnika i jego rejestracji do udziału w Loterii. Do czasu potwierdzenia adresu e-mail osoba dokonująca rejestracji nie ma możliwości wpisywania kodów uwzględnianych w Loterii.
 5. Osoba, która zarejestrowała kod za pośrednictwem strony www.promocja.lubella.pl jest dalej zwana „uczestnikiem”.
 6. W przypadku próby zgłoszenia za pośrednictwem strony internetowej Loterii w trakcie trwania Loterii, lecz przed dniem 3 października 2016 r. lub po dniu 11 grudnia 2016 r., zgłoszenie nie zostanie przyjęte przez system komputerowy obsługujący Loterię i automatycznie zostanie wyświetlony komunikat informujący, że zgłoszenie jest przedwczesne lub spóźnione, ze wskazaniem okresu, w którym należy lub należało dokonać zgłoszenia.

§ 3. Nagrody w Loterii

 1. W Loterii przewidziano następujące nagrody:
  a) 100 (słownie: sto) nagród tygodniowych (I stopnia) w postaci robota kuchennego marki Bosch o wartości 1.228,77 zł (słownie: tysiąc dwieście dwadzieścia osiem złotych siedemdziesiąt siedem groszy) brutto każda;
  b) 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) nagród dziennych (II stopnia) w postaci ściereczek kuchennych o wartości 6,09  zł (słownie: sześć złotych dziewięć groszy) brutto każda.
 2. Łączna wartość puli nagród w Loterii wynosi 183.777,- zł (słownie: sto osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt siedem złotych) brutto.
 3. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nagrody w Loterii o jednorazowej wartości nieprzewyższającej kwoty 2.280,- zł nie podlegają opodatkowaniu.

§ 4. Zasady losowania nagród w Loterii, nadzór nad Loterią

 1. W Loterii odbędą się następujące losowania:
  a) nagrody dzienne (II stopnia) losowane będą w 48 losowaniach ( od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem 1 listopada 2016 r. i 11 listopada 2016 r.) od 4 października 2016 r. do 12 grudnia 2016 r. W każdym losowaniu biorą udział kody promocyjne zgłoszone i zarejestrowane w systemie komputerowym w dniu poprzedzającym losowanie, z tym, że w losowaniach odbywających się w poniedziałki biorą udział kody promocyjne zgłoszone i zarejestrowane od piątku do niedzieli poprzedzającej losowanie, natomiast w losowaniu odbywającym się w dniu 2 listopada 2016 r. biorą udział kody promocyjne zgłoszone i zarejestrowane w dniach 31 października 2016 r. i 1 listopada 2016 r., w losowaniu odbywającym się w dniu 14 listopada 2016 r. biorą udział kody promocyjne zgłoszone i zarejestrowane w dniach 10, 11, 12 i 13 listopada 2016 r.
  W każdym losowaniu nagród dziennych ( II stopnia) losuje się po 200 nagród,. z wyjątkiem 10 losowań odbywających się w poniedziałki, w których losowane będzie po 240 nagród dziennych ( II stopnia).
  b) nagrody tygodnia (I stopnia) losowane będą w 10 losowaniach, w poniedziałki bezpośrednio po losowaniu nagród dziennych (II stopnia). W każdym losowaniu nagród tygodnia (I stopnia) wezmą udział wszystkie kody promocyjne zgłoszone i zarejestrowane przez Uczestników w systemie komputerowym w tygodniu poprzedzającym losowanie.
  W każdym losowaniu nagród tygodnia (I stopnia) losowane będzie 10 nagród. W każdym losowaniu nagród tygodnia (I stopnia) po losowaniu laureatów, losowanych będzie 10 laureatów rezerwowych.
 2. Wszystkie losowania nagród w Loterii odbędą się w siedzibie Organizatora.
 3. Losowania nagród w Loterii przeprowadza Komisja, o której mowa w ust. 4 przy użyciu urządzenia do gier zarejestrowanego przez właściwego naczelnika urzędu celnego.
 4. Nadzór nad prawidłowością urządzania Loterii sprawować będzie Komisja powołana przez Organizatora Loterii, w skład której wejdzie osoba posiadająca świadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansów, upoważniające do sprawowania nadzoru nad loteriami promocyjnymi.
 5. Z przebiegu losowań zostanie sporządzony protokół.

§ 5. Zasady ogłaszania wyników i wydawania nagród w Loterii

 1. Laureaci nagród w Loterii zostaną powiadomieni o wygranej w ciągu 7 dni od daty danego losowania nagrody, za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej przez Organizatora na adres podany przez uczestnika w toku rejestracji na stronie internetowej Loterii.
 2. W terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o wygranej, laureat nagrody I i II stopnia powinien wpisać po zalogowaniu się na stronie internetowej Loterii, w zakładce "Moje konto", informacje niezbędne do wydania nagrody, tj. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (ulica, numer domu i mieszkania, kod pocztowy, miasto lub miejscowość), a także numer telefonu w celach kontaktowych (fakultatywnie).
 3. Na żądanie Organizatora zawarte w wiadomości e-mail wysłanej do laureata w ciągu 14 dni od daty losowania nagrody, laureat obowiązany jest przesłać do Organizatora w przesyłką pocztową (w szczególności listem poleconym priorytetowym lub przesyłką kurierską), względnie doręczyć Organizatorowi inny osób, w terminie 7 dni od otrzymania przez Uczestnika wiadomości, fragment opakowania Produktu Promocyjnego z oryginalnie nadrukowanym, wylosowanym kodem promocyjnym lub oryginalny dowód zakupu tego Produktu (paragon). W przypadku skorzystania z usług operatora pocztowego o zachowaniu powyższego terminu decyduje data nadania przesyłki potwierdzona stemplem pocztowym, pod warunkiem doręczenia przesyłki w terminie 14 dni od otrzymania od Organizatora wezwania do przesłania fragmentu opakowania z kodem promocyjnym lub dowodu zakupu.
 4. Laureat traci prawo do nagrody w razie niepodania wymaganych danych, w zakreślonych w ust. 2 i 3 terminach, lub podania nieprawidłowych lub niepełnych danych koniecznych dla wydania nagrody zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 5. W przypadku niepodania przez laureata nagrody I stopnia wszystkich danych określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu informacji (z wyjątkiem numeru telefonu, którego podanie jest fakultatywne) we wskazanym tam terminie, lub niedoręczenia Organizatorowi na jego żądanie fragmentu opakowania Produktu Promocyjnego z wylosowanym kodem promocyjnym, względnie dowodu zakupu w terminie wskazanym w ust. 3, nagroda zostanie przyznana laureatowi rezerwowemu. W takim przypadku ust. 1-4 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio, z tym, że powiadomienie laureata rezerwowego o uzyskaniu prawa do nagrody nastąpi w terminie 7 dni od bezskutecznego upływu obowiązujących pierwotnego laureata terminów określonych w ust. 2 lub 3.
 6. Nagrody I stopnia i II stopnia zostaną wydane laureatom w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2017 r.
 7. W wiadomości e-mail informującej o wygranej, o której mowa w ust.1, laureat nagrody II stopnia zostanie poinformowany przez Organizatora o możliwości wybrania hasła nadrukowanego na ściereczkę kuchenną stanowiącą nagrodę, spośród haseł zaproponowanych przez Organizatora na stronie internetowej Loterii. Wyboru hasła laureat może dokonać w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o wygranej, po zalogowaniu się na stronę internetową Loterii. W przypadku niedokonania wyboru hasła przez laureata, hasło zostanie ustalone przez Organizatora według jego uznania.
 8. Nagrody nieodebrane przez laureata lub niedoręczone mu z powodu podania nieprawidłowych danych pozostają własnością Organizatora.
 9. Lista laureatów nagród I i II stopnia (z podaniem pierwszej litery imienia oraz nazwiska) zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.promocja.lubella.pl i będzie się tam znajdować co najmniej do dnia 28 lutego 2017 r.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne i przedawnienie roszczeń

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Loterii uczestnicy winni zgłaszać na piśmie na adres korespondencyjny Organizatora Loterii: "MGD"-GMW Sp. z o.o. Sp. k., ul. Chopina 10, 34-100 Wadowice, z sugerowanym dopiskiem na kopercie lub w treści pisma" „Promocja Lubella - reklamacja”, w terminie do dnia 15 marca 2017 r. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego, pod warunkiem jej otrzymania przez Organizatora nie później niż do dnia 31 marca 2017 r.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, i adres uczestnika, jak również wskazanie powodu reklamacji. Sugeruje się podanie przez osobę składającą reklamację również numeru telefonu lub adresu e-mail w celach kontaktowych.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora, nie później jednak niż do dnia 14 kwietnia 2017 r.
 4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie niniejszego regulaminu.
 5. Uczestnik zostanie o decyzji Organizatora powiadomiony listem poleconym, w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji, nie później jednak niż do dnia 28 kwietnia 2017 r. (decyduje data doręczenia listu poleconego uczestnikowi).
 6. Wszelkie roszczenia z tytułu Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Loterią będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.).
 3. Niniejszy Regulamin Loterii dostępny jest na stronie www.promocja.lubella.pl oraz w siedzibie Organizatora w okresie trwania Loterii określonym w § 1 ust. 4 niniejszego Regulaminu. Informacja o dostępności regulaminu umieszczona będzie na opakowaniach Produktów Promocyjnych.
 4. Szczegółowe zasady przeprowadzania Loterii określa niniejszy Regulamin, wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter ogólnoinformacyjny. Materiały promocyjno-reklamowe dotyczące Loterii nie wprowadzają w błąd co do zasad Loterii ani wartości i rodzaju nagród.
 5. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o zarejestrowaniu zgłoszenia, należy przez to rozumieć wpływ zgłoszenia na serwer systemu teleinformatycznego przyjmującego zgłoszenie.
 6. Przesłanie wiadomości e-mail do Organizatora jest możliwe za pośrednictwem formularza internetowego zamieszczonego na stronie www.promocja.lubella.pl.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez uczestników. Podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej powoduje utratę prawa do nagrody przez uczestnika, a podana osoba trzecia nie jest uczestnikiem.
 8. Przetwarzanie danych osobowych uczestników Loterii następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe uczestników Loterii będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Loterii, o ile uczestnik nie wyrazi odrębnej, dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach handlowych i marketingowych, innych niż przeprowadzenie Loterii. Osobie udostępniającej dane osobowe przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych i prawo ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania nagrody w Loterii.

Na podstawie art. 47 oraz art. 60 ust. 3 ustawy z dnia 19 .11.2009r. o grach hazardowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 612) zatwierdzam niniejszy regulamin.

Kontakt

obrazek
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez MGD-GMW Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Wadowicach, ul. Legionów 37, 34-100 Wadowice, celem przesyłania mi korespondencji w odpowiedzi na informacje przekazane przeze mnie za pośrednictwem formularza kontaktowego.
Created by Grupa3

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu zapamiętywania preferencji i ustawień oraz zbierania anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Możesz w każdym czasie określić sposób wykorzystywania plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci Twojego urządzenia. Zmiana ustawień plików cookies może ograniczyć funkcjonalność serwisu.